August 28, 2020

MM877 Tech Dominance

ธุรกิจเทคโนโลยีในอนาคตจะครอบงำผู้ใช้บริการมากถึง อาจจะไม่ได้เป็นเพียงแค่โทรศัทพ์หรือคอมพิวเตอร์แต่รวมไปถึงเรื่องสกุลเงิน และในอนาคตบริษัทชั้นนำอาจจะมีผลไปถึงเรื่องข้อมูลและเสรีภาพของเราเอง

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App