March 22, 2020

MM719 Sunday Summary: Covid-19 Mckinsey Latest update

ล่าสุด McKinsey ได้อัปเดตการคาดการณ์
สถานการณ์ Covid-19 ออกเป็น 2 scenarios ใหญ่ๆ
โดยลดลงจาก 3 scernarios ในสัปดาห์ก่อน
.
และได้พูดถึงรอยรั่ว 5 ข้อ ที่ภาคธุรกิจต้องรู้
เพื่อไม่ให้สถานการณ์รุนแรงมากไปกว่าเดิม
.
ซึ่งสถานการณ์จะเป็นไปในทิศทางไหน
ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทุกคนจะตอบสนองต่อเรื่องนี้กันอย่างไร

More episodes

Load more