March 8, 2020

MM705 Sunday Summary: PDPA ( Personal Data Protection Act )

อีก 86 วัน PDPA จะเป็นกฏหมายใหม่ที่ถูกบังคับใช้ในไทย
โดยเราจะไม่สามารถเก็บข้อมูลจากคนอื่นได้ ถ้าเจ้าตัวไม่ยินยอม
Sensitive Data อย่างเรื่องความเห็นทางการเมือง
หรือการนับถือศาสนา ถ้าไม่จำเป็นต้องใช้ ก็ไม่ควรเก็บ
.
ข้อมูลอื่นๆ ถ้าจะเก็บข้อมูล ต้องอธิบายได้ว่าเอาไปทำอะไร
ต้องพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลไปอยู่ที่ไหน ยกเว้นข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้
.
ดังนั้นเราต้องรู้ว่าข้อมูลแบบไหนควรเก็บ และไม่ควรเก็บ
ก่อนเก็บ Data เราต้องเข้าใจเรื่องความเสี่ยงให้ดีพอ
และอาจจะต้องสอน Data literacy ให้คนทั้งองค์กรเข้าใจตรงกันก่อน

More episodes

Load more