March 2, 2020

MM699 Monday Trend: 10 Cloud Prediction by Oracle

รายงานจาก Oracle จะมาพูดถึงการคาดการณ์ 10 ข้อ
ที่เกี่ยวระบบ Cloud รุ่นใหม่
และพูดถึงผลกระทบของเทคโนโลยีต่างๆ
.
อาทิ เมื่อมี Innovation ใหม่ๆ เกิดขึ้น บรรดา Hacker ทั้งหลายในโลกออนไลน์
จะมีวิธีการที่ซับซ้อนมากกว่าเดิมในการเจาะเข้ามาในระบบ
และองค์กรต้องทำให้ Seucurity เป็นระบบที่มีขนาดใหญ่
.
หรืออาชีพ Data Scientist จะเป็นที่ต้องการของตลาดจนถึงขั้นวิกฤต
มีการแย่งตัวด้วยเงินมหาศาล เพราะทุกองค์กรจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเอง
ให้เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

More episodes

Load more