May 16, 2020

MT6 วิเคราะห์การเมืองไทยในช่วง COVID-19 กับ พี่ตุ้ม หนุ่มเมืองจันท์

วิเคราะห์การเมืองไทยหลัง Covid-19 ปัญหาปากท้องของประชาชน และการบริหารในช่วงสภาวะวิกฤต กับพี่ตุ้ม หนุ่มเมืองจันท์
 
 

More episodes

Load more