May 29, 2020

MT10 การปรับตัว และทิศทางของ “ธุรกิจสิ่งทอ” ในช่วงวิกฤต กับ ชเล วุทธานันท์

การปรับตัว และทิศทางของ "ธุรกิจสิ่งทอ" ในช่วงวิกฤตจะเป็นอย่างไร กับ ชเล วุทธานันท์ เจ้าของแบรนด์ PASASYA
 

More episodes

Load more