September 26, 2020

MM906 จับตาเศรษฐกิจ การเมือง สหรัฐ​และไทย

การเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะเกิดขึ้นถือเป็นทิศทางกำหนดแนวโน้มเศรษฐกิจทั่วโลกรวมถึงไทยในด้านของฐานการผลิตสินค้าและภาษียังมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะมีการฟื้นตัวแบบรูปตัว K และอาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีถึงจะมีการฟื้นตัวโดยรวมทั้งหมด

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App