July 17, 2020

MM836 เริ่มธุรกิจไม่ยาก แต่รักษาไว้ไม่ง่าย

“50% ของธุรกิจที่ตั้งขึ้นใหม่ จะล้มเหลวภายในปีแรก
และ 95% ของธุรกิจใหม่จะล้มเหลวภายในห้าปี”
.
หลายคนคงเคยได้ยินคำพูดทำนองนี้กันมาบ้าง
เพราะการรักษาธุรกิจให้อยู่รอด
ทำได้ยากกว่าการเริ่มต้นสร้างธุรกิจอย่างมาก
.
แต่ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของธุรกิจ
รู้จักวิธีรักษาลูกค้า ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง
แม้ว่าจะยาก แต่มันจะช่วยให้เรารักษาธุรกิจของเราไว้ได้
.
sponsored by HP Thailand
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP Subscription
ได้ที่ https://bit.ly/2Y6IgrW หรือ โทร. 02-021-5559

More episodes

Load more