July 11, 2020

MM830 บางทีโลกก็อยู่ยาก

คนจำนวนมากมักอยู่ภายใต้ความเชื่อที่ว่า ตัวเราคงมีความรู้ "น้อยกว่า" คนบางกลุ่ม จนทำให้หลายครั้งคนส่วนใหญ่เชื่อคนดังหรือผู้นำมากจนเกินไป และถ้าผู้นำประมาท แน่นอนว่าหายนะก็จะต้องมาหาตัวเรา ดังนั้นเมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น เราควรที่จะต้องคิดและหาข้อมูลด้วยตัวเองด้วยเหมือนกัน

More episodes

Load more

Play this podcast on Podbean App