July 10, 2020

MM829 ทิศทางใหม่ของประเทศไทยกับเทคโนโลยี 5G

5G ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ว่าเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายน้องใหม่รุ่นที่ 5
ที่จะเข้ามาเปลี่ยนบทบาท สร้างโอกาส เปลี่ยนเกมธุรกิจ
บางคนก็มองถึงขั้นว่า 5G จะมาเปลี่ยนรูปแบบของการสื่อสารได้เลยทีเดียว
.
แล้วความเป็นจริงมันจะเป็นอย่างไร
5G จะทำให้เกิดการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในแง่มุมไหน
จะมาลดหรือเร่งอะไรให้เร็วขึ้น

More episodes

Load more