July 3, 2020

MM822 หาจุดสมดุลระหว่างเหตุผลกับอารมณ์

เมื่อเจอแรงกดดันด้านธุรกิจ เจอวิกฤตเศรษฐกิจค่อนข้างหนัก
ทำให้การทำงานต้องบาลานซ์สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่าง
สมองส่วนวิเคราะห์และสมองด้านอารมณ์
ถ้าใช้ฝั่งหนึ่งมากไป อีกฝั่งก็จะลดลง
ดังนั้นเราต้องหาจุดสมดุลของสองเรื่องนี้ให้เจอ

More episodes

Load more