June 16, 2020

MM805 ยิ่งตำแหน่งสูงยิ่งต้องจดบันทึก

ยิ่งมีตำแหน่งงานที่สูงขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งต้องมีการจดบันทึกมากเท่านั้น
เพราะปัญหาที่เข้ามาจะเพิ่มขึ้น และซับซ้อนขึ้นตามตำแหน่ง
.
ดังนั้นกระบวนการการเรียนรู้ของเราก็จะต้องเร็วขึ้นตลอดเวลา
แต่ถ้าหากไม่มีเวลาตกผลึก และวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้น
การ Manage เรื่องต่างๆ ก็อาจจะมีความยุ่งยาก

More episodes

Load more