May 24, 2020

MM782 3 คำถามหลักที่เราควรถามตัวเองในทุกวัน

ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่อนข้างมาก ทั้งเหตุการณ์ภายนอกและความรู้สึกภายใน และการที่จะทำให้เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ เป็นประโยชน์แก่ตัวเรา เราจำเป็นที่จะต้องมีเวลาตกผลึกกับตัวเราเอง และนี่คือ 3 คำถามจาก theschooloflife.com ที่แนะนำให้เราได้นำไปถามตัวเองในทุกๆ วัน เพื่อเป็นการทบทวน และตกผลึกบางอย่างเกี่ยวกับตัวเอง

More episodes

Load more