May 21, 2020

MM779 New Normal กับ เคน นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

วิกฤตครั้งนี้เป็นตัวเปลี่ยนฉากธุรกิจแทบทุก Sector แม้แต่สื่อโซเชียลมีเดีย ในตอนนี้จะมาพูดคุยกันถึงมิติของสื่อสำนักข่าวออนไลน์ตั้งแต่ก่อน Covid-19 ไปจนถึง New Normal และวิธีคิดอะไรที่ทำให้สื่อออนไลน์กลายเป็นสื่อที่มีคุณภาพมากขึ้น กับเคน นครินทร์ วนกิจไพบูลย์
 
 

More episodes

Load more