April 7, 2020

MM735 Tuesday Case: การปรับตัวของสถานีรถไฟในญี่ปุ่น

สถานีรถไฟฟ้าของญี่ปุ่นถูกออกแบบให้เป็นเหมือน Third Place
คือเป็นสถานที่สำหรับ Hang out นั่งทำงาน หรือทานอาหาร
ซึ่งจะไม่ใช่แค่ทางผ่าน ส่งผลให้เศรษฐกิจในสถานีรถไฟ
และร้านค้าในพื้นที่รอบๆ มีรายได้ถึง 15% ของยอดขาย Retail ในประเทศ 
.
แม้ในไทยจะมีพื้นที่ให้เช่าบริเวณรถไฟฟ้า
แต่เราอาจจะไม่ได้มองว่าเป็น Third Place 
ดังนั้นวิธีการ Operation ก็จะแตกต่างกัน 
ซึ่งถ้าเรามองสถานีรถไฟฟ้าเหมือนกับที่ JR มอง
เราอาจจะมีธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ้นมาก็ได้

More episodes

Load more