March 19, 2020

MM716 Thursday Creative: MICE หนึ่งในกุญแจสำคัญของการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ หลัง Covid-19

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ธุรกิจในกลุ่มของการจัดประชุม
จัดนิทรรศการ อีเว้นท์
หรือในอีกชื่อคือ MICE
.
ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในแหล่ง
รายได้สำคัญในการดึงเม็ด
เงินเข้าสู่ประเทศ
.
แต่ด้วยสถานการณ์ Covid-19
ในตอนนี้ทำให้ธุรกิจกลุ่ม MICE
เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบมากที่สุด
.
และแน่นอนว่าไม่มีวิกฤตใด
คงอยู่ตลอดไป
.
ช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญ
ในการเตรียมแผนรับมือและผลักดัน
และเมื่อสถานการณ์เริ่มซาลง
.
MICE จะกลับมาเป็นหนึ่ง
ในกุญแจสำคัญที่จะช่วย
พลิกฟื้นเศรษฐกิจให้กลับมา
คึกคักอีกครั้ง อย่างแน่นอน

More episodes

Load more