February 17, 2020

MM685 Monday Trend: 7 ธุรกิจที่น่าเริ่มทำในปี 2020 จาก Inc.com

ข้อมูลจาก Inc.com ได้พูดถึงธุรกิจที่มาแรงในปี 2020
เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำ ธุรกิจที่ไม่แบ่งเพศ ธุรกิจด้านเทคโนโลยีอวกาศ
และอีกหลายช้อยส์ ที่ทำแล้วจะมีโอกาสเติบโตยิ่งขึ้น
.
หากใครกำลังคิดจะเริ่มทำธุรกิจ หรืออยากขยายธุรกิจ
อยากให้ลองพิจารณา 7 ธุรกิจนี้
เพราะเป็นธุรกิจที่มากับ Mega Trend ของโลกจริงๆ

More episodes

Load more