February 2, 2020

MM670 Sunday Summary: Update โคโรน่าไวรัสกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ

สัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศไทยได้เผชิญความท้าทายในหลายด้าน ตั้งแต่เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ภัยแล้ง ฝุ่น PM2.5 และความวิตกกังวลเกี่ยวกับโคโรน่าไวรัสที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แล้วถ้าพูดถึงในแง่มุมทางเศรษฐกิจ ความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศเราจะมีประเด็นอะไรบ้าง

More episodes

Load more