April 14, 2020

MM Special: ปรับแผน Retail Supply Chain รับกับการเปลี่ยนพฤติกรรมลูกค้าระยะสั้น

McKinsey ได้ทำการสำรวจผู้บริโภค ว่า 2 สัปดาห์ต่อจากนี้จะใช้เงินในเรื่องอะไรเพิ่มขึ้นและลดลงบ้าง ซึ่งอาหาร ยา และของใช้จำเป็นเท่านั้นที่จะตรงกับ Demand แต่ความต้องการที่จะไปซื้ออาหารที่ร้านค้า หรือ Quick Service Restaurant ก็กลับลดลง รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้า เครื่องประดับ ดังนั้น Supply Chain จึงต้องมี 5 เรื่องสำคัญ ที่ต้องปรับตัว

More episodes

Load more