July 25, 2020

MM844 Decentralized Food System

การมีข้อตกลงใหญ่ๆ บางอย่างของในบางประเทศ เช่น การอนุญาตให้ผู้ที่ทำธุรกิจรายใหญ่ผลิตสินค้าให้ส่งออกได้ง่ายๆ หรือมีสิทธิบางอย่างมากกว่าคนอื่น อาจจะทำให้ส่งผลกระทบเป็นโดมิโนต่อผู้ประกอบการหรือชีวิตใครต่อใครอีกหลายคนอย่างไม่น่าเชื่อเลยก็ได้...

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App