May 14, 2020

MM772 คาดการณ์และเข้าใจ ความต้องการของผู้บริโภคในช่วงวิกฤต

รายงานจาก McKinsey ชวนพูดคุยเรื่องการ Forecast คาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้า ซึ่งโดยปกติมีวิธีคิดพื้นฐานอยู่แล้ว แต่ Model ที่มีอยู่ อาจใช้ไม่ได้อีกต่อไปหลังวิกฤต Covid-19 การปรับ Catagories ของสินค้า การเปลี่ยนแปลงตามพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไป การปรับ Portfolio เพื่อภาพลักษณ์แบรนด์ที่เหมาะกับสถานการณ์ และต้องใช้ E-Commerce เข้ามาช่วยรับมือกับภาวะเศรษฐกิจหลังจากนี้ 

More episodes

Load more